GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

GEOGRAFI STPM 2010 KERTAS 1
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

1.  (a) Takrifkan tenaga haba pendam.  (5)
     (b) Jelaskan empat cara tenaga haba suria dipindahkan dari atmosfera ke  
          permukaan bumi. (8)
     (c) Jelaskan pengaruh peningkatan jumlah haba bumi terhadap alam sekitar
          fizikal. (12)
 
2.  (a) Apakah yang dimaksudkan dengan gelinciran? (4)
     (b) Huraikan proses kejadian 3 jenis gelinciran. (9)
     (c) Huraikan pengaruh gelinciran terhadap pembentukan bentuk muka bumi. 
          (12)
 
3.  (a)  (i) Apakah yang dimaksudkan dengan ombak  (5)
          (ii) Jelaskan proses hakisan dan mendapan dalam pembentukan bentuk
               muka bumi di zon pinggir pantai. (10)
          (iii) Huraikan kepentinga bentuk muka bumi pemendapan zon pinggir
               pantai terhadap aktiviti manusia. (10)
                
             atau
 
     (b)  (i) Apakah ayng dimaksudkan dengan pengangkutan beban sungai (3)
          (ii) Jelaskan tiga ciri bahan yang mempengaruhi pengangkutan beban
               sungai. (6)
          (iii) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi proses pemendapan di muara
                sungai. (6)
          (iv) Huraikan kepentingan delta terhadap aktiviti manusia. (10)
 
4.  Jadual dibawah menunjukkan jumlah hujan tahunan di stesen kaji cuaca X dari tahun 1991 hingga 2000.
 
       (a) Hitung perbezaan antara jumlah hujan setiap tahun dengan min hujan dalam tempoh 10 tahun di stesen kaji cuaca X
 

Tahun
Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Hujan
(mm)
Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Add your content here

Enter supporting content here