Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

LATIHAN
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

SENARAI LATIHAN UNTUK TAJUK TAJUK DALAM SEKTOR EKONOMI PRIMER 

SEKTOR PERLOMBONGAN

1. Pilih sebuah negara di Asia Pasifik.

a) Huraikan empat sumbangan aktiviti perlombongan petroleum kepada pembangunan sosial dan ekonomi kawasan sekitar.                                                 (12 markah)

b) Bincangkan enam kesan pengeluaran pelbagai sumber tenaga terhadap alam   sekitar                          (13 markah)